Forretningsbetingelser

Ver 1.02 af 27/4/2022

1. Anvendelse

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om ydelser af enhver form leveret af Teil Advisory (herefter benævnt ”Teil Advisory”) til erhvervskunder (”Kunden”). Forretningsbetingelserne kan alene fraviges ved forudgående skriftlig aftale med Teil Advisory.

2. Ydelser

Teil Advisory leverer tjenesteydelser i form af strategisk, taktisk og operationel rådgivning og sparring for ejerledere, virksomhedsejere mv.

Som Kunde hos Teil Advisory kan du købe rådgivning og andre tjenesteydelser som enkeltstående ”Konsulentopgave, ”Fast Honorar” eller som løbende ”Abonnementsaftale”.

Konsulentopgave og Fast Honorar er reguleret af vilkårene i disse Forretningsbetingelser.

Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i nærværende Forretningsbetingelser, samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Kunden skal give Teil Advisory adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Teil Advisory er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3. Aftalegrundlag

Forretningsbetingelserne udgør sammen med Teil Advisorys tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Teil Advisorys salg og levering af serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Teil Advisory udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

4. Juridisk status

Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

5. Priser

Teil Advisory henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms, andre offentlige afgifter, rejseudgifter og eventuelt forsendelsesemballage, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Prisen for serviceydelserne følger Teil Advisorys gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Teil Advisory bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Teil Advisory forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter.

Kørsel i Teil Advisorys egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af Kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, medmindre det er inklusiv i aftalen/abonnementet.

Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af Kunden til kostpris, medmindre det er inklusiv i aftalen/abonnementet.

Fast Honorar i form af formelt Advisory Board Member eller Bestyrelsespost aftales per år og er et fast honorar. Honoraret kan kun forlanges ændret, såfremt der sker markante ændringer i aftalens forudsætninger.

Konsulentopgave kan honoreres efter flere forskellige modeller og aftales mellem Teil Advisory og Kunden.  Der kan aftales enten (1) en fast pris/honorar, (2) efter regning/timeforbrug ud fra aftalt timepris og estimeret timeforbrug, eller (3) succeshonorar som udregnes på grundlag af det resultat, som løsningen af opgaven medfører for Kunden. Er der i aftalen intet anført om honorarform, anses honoraret for at være (2) efter regning.

6. Betaling

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 10 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Teil Advisory sender faktura:

Fast Honorar (Advisory Board/Bestyrelse): Kvartalsmæssig forud fakturering.

Konsulentopgave: Ved fast prisaftale (1) sendes månedligt aconto forud faktura. Ved aftale om efter regning/timeforbrug (2) sendes faktura månedligt efter faktisk timeforbrug. Ved succeshonorar (3) aftales fakturering særskilt med Kunden.

Abonnement: Månedlig fakturering

7. Forsinket betaling/Rente

Såfremt Kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Teil Advisory er uden ansvar for, har Teil Advisory ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

8. Abonnementsvilkår

8.1 Anvendelse

Nedenstående vilkår er gældende, hvis Kunden tilmelder sig et ”Abonnement” hos Teil Advisory (ADVISOR, PARTNER eller EXPERT). Som medlem har Kunden adgang til de ydelser, som det enkelte Abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Forretningsbetingelser også for Kunden som medlem. Tilmelder Kunden sig et Abonnement, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges.

8.2 Ydelser (”Abonnementsydelser”)

Et Abonnement hos Teil Advisory kan indeholde nedenstående ydelser. Det er på www.TeilAdvisory.dk eller i abonnementsaftalen mellem Teil Advisory og Kunden angivet hvilke af ydelserne og i hvilket omfang (antal pr. år) der er indeholdt i aftalen.

Teil Advisory forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementerne med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af abonnementet. I tilfælde af dette giver Teil Advisory et rimeligt varsel.

8.3 Præcisering af Abonnementsydelserne
8.3.1 Management møder:

Indeholder fysiske møder hos Kunden eller Teil Advisory og med en forventet varighed på 2 timer. Dertil forberedelse på 1 time.

8.3.2 Strategiseminar:

Indeholder fysisk møde hos Kunden, Teil Advisory eller 3. parts lokation (betalt af Kunden) og med en forventet varighed på 4-6 timer. Dertil forberedelse på 2 timer.

8.3.3 Videomøder:

Indeholder online videomøder (via. f.eks. Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet) og med en forventet varighed på 2 timer. Dertil forberedelse på 1 time.

8.3.4 Dataanalyse:

Indeholder fremsendelse af rådata (csv format) fra Kunden til Teil Advisory. Der aftales enten forventet fokusområde/resultat eller fri indsigtsanalyse. Forventet timeforbrug er 2-3 timer fra Teil Advisory og efterfølgende 1 times præsentation af resultater. Medfølgende rapport (PDF eller excel) der fremhæver resultat.

8.3.5 Opstartsmøde:

Indeholder fysisk møde hos Kunden eller Teil Advisory og med en forventet varighed på 2 timer. På mødet gives indsigt i Kundens virksomhed og rammerne for fremtidigt arbejde aftales.

8.3.6 Sparring på ansættelse:

Indeholder sparring/bisidder til Kunden i et ansættelsesforløb. Der er indeholdt 8 timer i forløbet, som kan anvendes til sparring på ansættelsesstrategien, sparring på profilbeskrivelsen, sparring på stillingsopslaget, sparring på vurdering kandidaterne og/eller deltagelse under udvalgte samtaler med kandidater. Der aftales på forhånd hvor i forløbet Kunden ønsker sparring og deltagelse fra Teil Advisory. Kunden kan også bruge denne ydelse til et opsigelsesforløb i stedet, hvilket aftales forud mellem Kunden og Teil Advisory. Bemærk at Kunden anbefales at anvende professionelle rekrutteringskonsulenter, samt juridisk assistance. Ydelsen fra Teil Advisory skal ses som sparring/second opinion på udvalgte dele af forløbet.

8.3.7 Ring/e-mail efter behov:

Indeholder at Kunden kan ringe eller sende e-mail til Teil Advisory med henblik på, at få svar på hurtige spørgsmål og kortfattet sparring. Ydelsen har karakter af kortfattede samtaler, hvor Kunden kan få svar på spørgsmål, hvor Teil Advisory kan svare på disse umiddelbart. Ydelsen indbefatter således samtaler der har en varighed på 15-30 minutter. Der er indeholdt et ikke-nærmere defineret antal opkald pr. måned, men ydelsen omfatter kun et antal opkald som er rimeligt.

Såfremt Kundens forbrug af ovennævnte ydelser overstiger de nævnte forventelige timeestimater vil Teil Advisory kunne kræve ekstra betaling for merforbruget. I disse tilfælde vil Kunden forud for dette blive orienteret af Teil Advisory. I tilfælde af, at kunden har accepteret merforbrug og betaling, men at der ikke aftalt nærmere omkring tidsforbrug og pris, vil merforbruget blive faktureret ud fra faktisk timeforbrug og efter gældende timesats for Konsulentydelser på www.TeilAdvisory.dk.

8.3.8 Økonomi-/ledelsesrapport:

Indeholder at Teil Advisory udarbejder en ledelsesrapport med økonomiske nøgletal. Rapporten er både til internt ledelsesbrug og kan også bruges til rapportering til Kundens bankforbindelse. Teil Advisory præsenterer de økonomiske nøgletal ud fra Kundens egne bogførte regnskab. Dette forudsætter ajourført bogføring, samt adgang til ERP-system for Teil Advisory. Teil Advisory fortager ikke afstemninger, periodiseringer, bogføringer mm. og aflæser således kun data. Rapporten tilføjes Teil Advisorys kvalitative kommentarer, men dertil skal tilføjes Kundens egne justeringer/bemærkninger forud til fremsendelse til f.eks. Kundens bankforbindelse.

8.4 Priser

Priserne for et Abonnement fremgår af www.TeilAdvisory.dk og i aftalen indgået med Kunden. Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Såfremt Teil Advisory skal deltage i formel ansvarshavende bestyrelse i regi af en abonnementsaftale tillægges 100% til de annoncerede abonnementspriser.

I tilfælde af, at priserne på et Abonnement ændrer sig på www.TeilAdvisory.dk gælder Kundens oprindeligt aftalte pris stadig. Dog forbeholder Teil Advisory sig retten til at ændre priserne for et Abonnement og vil give Kunden skriftligt besked herom 3 måneder i forvejen.

Abonnementet betales månedsvis og forud, hvor Teil Advisory sender faktura til Kunden medio forudgående måned (f.eks. for april måneds abonnement vil Kunden modtage faktura ca. 15. marts).

8.5 Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige sit Abonnement ved skriftlig henvendelse til Teil Advisory. Opsigelse skal ske før faktura for kommende måned er modtaget. En opsigelse af et Abonnement gælder således først efter en faktureret/betalt måned er udløbet.

Teil Advisory kan til enhver tid opsige Kundens Abonnement ved skriftlig henvendelse til Kunden. Opsigelsesperioden er ens for både Kunden og Teil Advisory.

Såfremt et Abonnement opsiges, uanset hvilken part der opsiger, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

9. Markedsføring af samarbejde

Teil Advisory forbeholder sig rettet til at markedsføre, at Teil Advisory og Kunden har indgået et samarbejde. Teil Advisory vil markere dette med logo fra Kundens virksomhed på www.TeilAdvisory.dk, samt med et eller flere opslag på LinkedIn. Teil Advisory vil dog altid gøre dette i samarbejde med Kunden og med respekt og gensidig forståelse for hvilket indhold der må markedsføres.

10. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Teil Advisorys ansvar over for Kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 20% af det salg af serviceydelser, som Teil Advisory netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Teil Advisory har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Benytter Kunden sig af et tilbud, som Teil Advisory har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for Teil Advisory, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Teil Advisory ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11. Force majeure.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Teil Advisory ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Teil Advisorys kontrol, og som Teil Advisory ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.

12. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Teil Advisorys udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Teil Advisory.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Teil Advisorys udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for Kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Teil Advisory er ikke ansvarlig for leverede service-/rådgivningsydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Teil Advisory måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde Teil Advisory, medmindre krænkelsen er forsætlig.

13. Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Teil Advisorys erhvervshemmeligheder, forretningsskabeloner eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Teil Advisorys fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Behandling af personhenførbare oplysninger

Teil Advisory behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og rådgivning efter aftale.

Teil Advisory efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Teil Advisory opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Teil Advisory hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Teil Advisory via e-mail til jesper@teiljohansen.dk.

15. Gældende lov

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

16. Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved retten i Odense/en dansk domstol.

%d